Page 7 - DEMO_KSIAZKI
P. 7

Argument 3:
      Hiob był równie pewny siebie w rozmowie z trze-
      ma przyjaciółmi, którzy przyjechali na wieść o jego
      nieszczęściu. Po siedmiu dobach spędzonych w ci-
      szy Hiob zaczął przeklinać dzień, w którym się uro-
      dził, pragnął umrzeć, ale nadal nie powiedział nic
      złego o Bogu. Przyjaciele radzili mu by się nawró-
      cił, gdyż widocznie bardzo zgrzeszył, skoro Bóg po-
      zwolił, by spotkał go taki los. Hiob wiedział jednak,
      że tak nie było i chociaż stracił rodzinę, dom oraz
      wielu przyjaciół, nadal uznawał wszechmoc Boga.
      Dzięki takiej postawie Bóg oddał mu więcej, niż
      Hiob stracił, oraz pozwolił mu żyć 140 lat.  Hiob i jego przyjaciele, Ilia Riepin, 1869

     (kontekst literacki) Postawa Hioba wobec cierpienia była wielokrotnie przywoływana w literaturze,
     nie zawsze jednak w jednoznaczny, wskazany w Biblii sposób. Przykładem jest wiersz Anny Kamień-
     skiej pt. Powrót Hioba. W wierszu tym Hiob to współczesny autorce mężczyzna, który przeżył II woj-
     nę światową i doświadczył wszystkich jej okrucieństw – stracił rodzinę, zdrowie i majątek. Mimo cier-
     pienia podniósł się i założył nową rodzinę, zbudował nowy dom. Tylko w nocy śnili mu się umarli i bał
     się, że ich zdradza. Mimo to szeptał ciągle „Panie, Panie”. Autorka wiersza zdaje się przypisywać Hio-
     bowi nadludzkie cechy. Przecież to szczęście, które zbudował sobie po wojnie, po tym, czego doświad-
     czył, wiąże się także z cierpieniem. Niewielu potrafi czuć szczęście mimo cierpienia.


     Zakończenie
     Jak wynika z Księgi Hioba, postawa człowieka wobec cierpienia zależy w dużej mierze od jego wcze-
     śniejszego życia oraz od jego wiary. Chociaż niektórzy tego nie rozumieją, to jednak istnieją ludzie,
     którzy – dotknięci ogromem cierpienia – potrafią zacząć na nowo żyć, tak jak Hiob z wiersza Anny
     Kamieńskiej.
     Człowiek wobec niestałości świata. Omów zagadnienie

     na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta.             2.
     W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany

     kontekst.

     Wprowadzenie
     Większość ludzi pragnie w życiu czuć się bezpiecznie. Przykładowo małe dzieci czują się bez-
     pieczniej, gdy mają ustalony, powtarzalny rytm każdego dnia. Jednak dorosłe życie pokazuje,
     że bardzo trudno jest utrzymać w nim stałe zasady, a wartości, którym hołdują ludzie, są niczym
     w stosunku do wieczności. Nad tym, jak powinien zachowywać się człowiek wobec niestałości świata,
     zastanawiał się m.in. Kohelet – mędrzec z biblijnej Księgi Koheleta.


     Biblia                                     7
   2   3   4   5   6   7