Page 6 - DEMO_KSIAZKI
P. 6

Biblia      Człowiek w obliczu cierpienia. Omów zagadnienie na
   1.  podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Hioba. W swojej

      odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.      Wprowadzenie
      Cierpienie jest częścią życia człowieka. Szczególną wartość przypisuje się mu w religii chrześcijań-
      skiej, w której postawa człowieka dotkniętego cierpieniem jest miarą jego relacji z Bogiem. O tym,
      jak człowiek może zachować się w obliczu cierpienia, mówi m.in. starotestamentowa Księga Hioba.

                    Rozwinięcie (teza i argumenty)
                    Hiob był najwybitniejszym spośród ludzi Wschodu. Był majęt-
                    ny i miał dużą rodzinę: żonę oraz siedmiu synów i trzy córki.
                    Jako człowiek był bardzo bogobojny – gdy jego synowie grzeszy-
                    li, składał Bogu ofiarę. Nawet wtedy, gdy Bóg pozwolił, by spo-
                    tkało go okrutne nieszczęście, pozostał Mu wierny. Jak wynika
                    z jego przykładu, w obliczu cierpienia człowiek może zachować
                    ufność wobec Stwórcy (teza).
                    Argument 1:
                    Pierwszym nieszczęściem, które spotkało Hioba, było pozba-
                    wienie go całego majątku oraz uśmiercenie jego dzieci. Spraw-
                    cą tego cierpienia był szatan, który chciał udowodnić Bogu,
                    że Hiob Go zdradzi, gdy stanie się ubogi. Szatan nie miał ra-
                    cji – Hiob po stracie swoich bogactw nie złorzeczył Bogu.
     Hiob wyszydzany przez żonę,
     Georges de La Tour, 1625–1652

       Argument 2:
       Następnie Hiob został dotknięty przez szatana trą-
       dem. Cierpiał z bólu i przestał przypominać siebie.
       Mimo to twierdził, że skoro można przyjąć dobro
       z ręki Pana, to tak samo można przyjąć zło. Hiob nie
       zgrzeszył nawet wtedy, gdy żona namawiała go, aby
       złorzeczył Bogu za to, co go spotkało.


                            Hiob, Gaspare Traversi, pierwsza połowa
                            XVIII w.

   6
   1   2   3   4   5   6   7