Page 4 - DEMO_KSIAZKI
P. 4

Adam Mickiewicz, Dziady część II    Henryk Sienkiewicz, Potop
      40. Relacje między światem realnym   65. Sposoby i cel ukazywania wydarzeń
        a fantastycznym .......................................................67 historycznych w literaturze ...................................101
                          66. Postawy odwagi i tchórzostwa ............................. 103
      Adam Mickiewicz, Dziady część III   67. Jak okoliczności mogą wpływać na zmianę
      41. Czym dla człowieka może być wolność? ................69 zachowania i postaw człowieka? ..........................104
      42. Losy młodzieży polskiej jako temat  68. Literacki wizerunek szlachcica Sarmaty .............. 105
        utworów literackich .................................................70
      43. Mesjanizm jako romantyczna idea  Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
        poświęcenia ..............................................................72 69. Walka człowieka ze swoimi słabościami .............. 107
      44. Postawy społeczeństwa polskiego  70. Przemiana wewnętrzna bohatera .........................109
        wobec zaborcy ..........................................................73 71. Ile człowiek jest gotów poświęcić
      45. Walka dobra ze złem o duszę ludzką ......................74 dla innych? .............................................................. 111
      46. Różne postawy bohaterów literackich
        wobec Boga .............................................................. 75 Stanisław Wyspiański, Wesele
      47. Funkcje snu i widzenia w utworze  72. Refleksja nad narodem jako temat utworu
        literackim ................................................................. 77 literackiego ..............................................................113
      48. Motywy biblijne i ich znaczenie  73. Krytyczny obraz rzeczywistych relacji
        w utworze literackim ...............................................78 społecznych .............................................................114
                          74. Jaką ocenę dziejów Polski zawiera utwór
      Juliusz Słowacki, Balladyna       literacki? ..................................................................116
      49. Funkcja wątków baśniowych     75. Artysta jako bohater literacki .................................117
        i fantastycznych w utworze literackim ..................80 76. Rola duchów, widm i zjaw
      50. Wina i kara w literaturze ........................................ 81 w utworze literackim ..............................................119
                          77. Symboliczny sens tańca ......................................... 120
      Juliusz Słowacki, Kordian       78. Symboliczne znaczenie przedmiotów
      51. Wartości, dla których człowiek gotów  w utworze literackim ............................................. 122
        jest poświęcić życie ..................................................83
      52. Podróż w wymiarze rzeczywistym   Stefan Żeromski, Przedwiośnie
        i wewnętrznym ........................................................84 79. Jakie znaczenie ma tytuł dla odczytania
      53. Poszukiwanie sensu życia i osąd świata  sensu utworu? ........................................................ 124
        przez bohatera literackiego .....................................86 80. Wojna i rewolucja jako źródła skrajnych
      54. Winkelriedyzm jako romantyczna    doświadczeń człowieka .......................................... 125
        idea poświęcenia ......................................................87 81. Różne wizje odbudowy Polski po odzyskaniu
                           niepodległości ......................................................... 126
      Bolesław Prus, Lalka          82. Problem dorastania i społecznej
      55. Obowiązki jednostki wobec zbiorowości ................88 inicjacji bohatera .................................................... 128
      56. Jak literatura przedstawia kontrast  83. Literacki wizerunek matki .................................... 129
        między światem biedy a światem bogactwa? ........90
      57. Kreacje kobiece w literaturze .................................. 91 Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu
      58. Miłość jako siła motywująca do działania ..............93 84. Hierarchia wartości w sytuacjach
      59. Praca jako pasja człowieka ......................................94 granicznych .............................................................131
      60. Literacki obraz polskiej arystokracji ......................95 85. „Człowiek zlagrowany” jako ofiara
      61. Momenty przełomowe w życiu bohaterów ............96 zbrodniczego systemu ........................................... 133
      62. Cena bycia idealistą .................................................98
      63. Kto lub co decyduje o życiu ludzkim? ....................99 Tadeusz Borowski, Ludzie, którzy szli
                          86. Na czym polega dehumanizacja człowieka? .........135
      Eliza Orzeszkowa, Gloria victis    87. Obozowa codzienność jako czas trudnych
      64. Pamięć o powstaniu styczniowym .......................100 doświadczeń egzystencjalnych ...............................137
   1   2   3   4   5   6   7