Page 3 - DEMO_KSIAZKI
P. 3

Spis treści

     Biblia                Dante Alighieri, Boska komedia
     1. Człowiek w obliczu cierpienia (Księga Hioba) ...........6 20. Literacki obraz piekła ...............................................36
     2. Człowiek wobec niestałości świata
      (Księga Koheleta) ....................................................... 7 Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
     3. Obraz miłości w literaturze    21. Literacka przestroga przed moralnym upadkiem
      (Pieśń nad Pieśniami) .................................................9 państwa ....................................................................38
     4. Literacki obraz końca świata    22. Różne oblicza miłości ..............................................39
      (Apokalipsa św. Jana) .............................................. 10
     5. Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce  Piotr Skarga, Kazania sejmowe
      w świecie (Księga Rodzaju) ..................................... 12 23. Refleksje o polskich wadach narodowych .............. 41

     Jan Parandowski, Mitologia      Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki
     6. Dramat człowieka zmagającego się  24. Sarmacki portret polskiego szlachcica ...................42
      z przeciwnościami losu ............................................ 14
     7. Poświęcenie się – oznaka siły czy słabości? ............. 16 William Szekspir, Makbet
     8. Jakie wizje zaświatów można odnaleźć  25. Moralna odpowiedzialność za czyny ......................44
      w literaturze? ............................................................17 26. Czy człowiek decyduje o własnym losie? ...............45
     9. Co skłania człowieka do podróżowania? .................. 19 27. Jak władza wpływa na człowieka? ..........................47
     10. Problematyka winy i kary .......................................20 28. Rola postaci fantastycznych i zjawisk
     11. Miłość silniejsza niż śmierć ...................................... 21 nadprzyrodzonych w literaturze ............................48

     Homer, Iliada             Molier, Skąpiec
     12. Cierpienie i heroizm jako dwie postawy  29. Czy dobra materialne czynią człowieka
      człowieka w zmaganiu się z losem .........................23 szczęśliwym? ............................................................50
                        30. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii ......52
     Sofokles, Antygona
     13. Prawa boskie a prawa ludzkie .................................25 Ignacy Krasicki, wybrane bajki
     14. Jak literatura antyczna przedstawia  31. Bajki jako opowieści o prawach rządzących
      tragizm ludzkiego losu? ..........................................26 światem ....................................................................54

     Legenda o św. Aleksym         Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod
     15. Człowiek średniowieczny wobec   32. Podstępne metody walki z wrogiem jako
      życia i śmierci ...........................................................28 zaprzeczenie etosu rycerskiego ...............................55
                        33. Dobro własne czy dobro ogółu – bohater
     Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią  literacki w sytuacji wyboru ..................................... 57
     16. Motyw tańca śmierci ................................................29 34. Miłość tragiczna .......................................................58

     Kwiatki św. Franciszka z Asyżu    Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
     17. Franciszkańska idea umiłowania  35. W jakim celu literatura ukazuje wyidealizowany ob-
      natury ....................................................................... 31 raz danej społeczności? ...........................................60
                        36. Utwór literacki jako wyraz tęsknoty
     Pieśń o Rolandzie            za ojczyzną ............................................................... 61
     18. Średniowieczny etos rycerski ..................................33 37. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze
                         polskiej ......................................................................63
     Gall Anonim, Kronika polska      38. Czy szlachetnymi uczynkami można odkupić
     19. Jaki obraz idealnego rycerza i władcy  ciężką winę? .............................................................64
      ukazuje utwór literacki? ..........................................34 39. Motyw przemiany bohatera ....................................66
   1   2   3   4   5   6   7