Page 14 - Demo_książki
P. 14

Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity                                                    Książki na nagrody szkolne • Bajki, baśnie, legendy, mity


               SKARBNICA NAJPIĘKNIEJSZYCh LEGEND               Wydawca: IBIS                                 BAŚNIE
     To barwnie ilustrowana publikacja zawierająca teksty najpopularniejszych polskich legend. Historie zawar- Oprawa: twarda Książki zawierają opowieści z całego świata, które zainteresują każdego czytelnika. Ponadto tekstom towarzyszą piękne,
     te w tej książce to opowieści, które od wieków znane są wielu pokoleniom Polaków i wiążą się z różnymi        kolorowe ilustracje.
     regionami naszego kraju. Książka zawiera: Białą damę, Poznańskie koziołki, Złotą kaczkę, Warszawską sy- Objętość: 64 strony
     renkę, Warsa i Sawę, Królową Bałtyku. Dwie wersje okładki.             Format: A4–                                             • Baśnie Europy *
                              NOWOŚć                                                                • Baśnie świata *
                                                                                                 • Baśnie i legendy polskie **


                                                                  https://ksie-   https://ksie-    https://ksiegar-
                                                                                      nia-tuliszkow.
      https://ksiegar-      https://ksiegar-                                       garnia-tulisz-   garnia-tulisz-   pl/pl/p/Ba-
                                                                            kow.pl/pl/p/
      nia-tuliszkow.pl/     nia-tuliszkow.pl/                                      kow.pl/pl/p/    Basnie-swia-    snie-i-legendy-      24,90   Wydawca: IBIS
      pl/p/Skarbnica-      pl/p/Skarbnica-                                       Basnie-Euro-    ta/38100      polskie/23469            Oprawa: twarda
      najpiekniejszych-     najpiekniejszych-                                      py/38101                            11   90
      legend-granatowa-     legend-niebieska-                                                                            Objętość: 112 stron*,
      okladka-          okladka-                                                                         -52%           108 stron**
      wyd.-1/23669        wyd.-2/38658                                                                               Format: B5
             14,90
                                14,90
             9 90                10  90                                             NAJPIĘKNIEJSZE MITY GRECKIE

          -34%                                                   Seria Najpiękniejsze mity greckie to sfabularyzowane wersje greckich mitów. Dzięki tej serii młodzi czytelnicy poznają histo-
                                                               rie greckich bogów, herosów, ulubieńców mieszkańców Olimpu, ale też i z pozoru zwykłych ludzi. Każda z mitycznych opowie-
                              -27%                                ści została zilustrowana przez Aleksandra Jasińskiego.
    * do wyczerpania zapasów
                                             LEGENDY                                                     MITY GRECKIE
                                             • Legendy wielkopolskie                                            • historia Prometeusza
                                             • Legendy krakowskie        https://ksiegar- https://ksiegar-                     • historia Syzyfa
     https://ksie-   https://ksie-    https://ksie-    https://ksie-    • Legendy pomorskie        nia-tuliszkow.pl/         https://ksie-     https://ksiegar-  • historia Dedala i Ikara
     garnia-tulisz-   garnia-tulisz-   garnia-tulisz-    garnia-tulisz-    • Legendy warszawskie       pl/p/Najpiekniej- nia-tuliszkow. garnia-tulisz-    nia-tuliszkow.   • 12 prac heraklesa
     kow.pl/pl/p/    kow.pl/pl/p/    kow.pl/pl/p/     kow.pl/pl/p/                       sze-mity-grec-  pl/pl/p/Naj-              pl/pl/p/Najpiek-
     Legendy-wiel-   Legendy-kra-    Legendy-po-     Legendy-war-                       kie-historia-Pro- piekniejsze-mi- kow.pl/pl/p/    niejsze-mity-
     kopolskie/2428   kowskie/22750    morskie/2430     szawskie/2427 3,90  Wydawca: IBIS          meteusza/2470  ty-greckie-histo- Najpiekniejsze-   greckie-12-prac-
                                                                        ria-Syzyfa/2469
                                                                                mity-greckie-
                                                                                                   3,90
                                         3  00   Oprawa: miękka                           historia-Dedala-i-  Heraklesa/2466 3 00   Wydawca: IBIS
                                                                                Ikara/2468
                                                                                                         Oprawa:
                                                                                                             miękka
                                       -23%      Objętość: 16 stron                                                 Objętość: 16 stron
                                              Format: A4–
                                                                                                 -23%
                                   LEGENDY POLSKIE                                                               Format: A4–
                                   • Bazyliszek                          MITY GRECKIE DLA DZIECI                 MITY GRECKIE
                                   • Książę Popiel                     Zawiera: Narodziny Olbrzymów, Dzieciństwo  Zawiera m.in.: Mit o Arachne i Atenie, Mit  Zawiera: Mit o Prometeuszu, Mit o Syzyfie, Mit
     https://ksiegarnia-  https://ksiegar-  https://ksiegar-  • Złota Kaczka                     Zeusa, Atak Gigantów, Odwaga Zeusa, Pusz- o Apollo i Dafne, Apollo i Marsjasz, Mit o Afrody- o Demeter i Korze, Mit o Dedalu i Ikarze, Mit
     tuliszkow.pl/pl/p/  nia-tuliszkow.pl/ nia-tuliszkow.pl/                              ka Pandory, Świat pod wodą, Cud na cypryjskiej  cie i Adonisie, Mit o Erosie i Psyche, Mit o Deda- o Tezeuszu i Ariadnie, Mit o Orfeuszu i Eurydy-
     Legendy-polskie.-   pl/p/Legendy-   pl/p/Legendy-               Wydawca: Fakt          plaży, Siła miłości, Dobre uczynki nimfy, Przy- lu i Ikarze, Mit o Syzyfie, Mit o królu Midasie, Mit ce, 12 prac Heraklesa.
     Bazyliszek-      polskie.-Ksiaze-  polskie.-Zlota-      11,99                       bycie Narcyza, Porwanie Kory, Lot Ikara, Nić  o Narcyzie, Mit o Pigmalionie i Galatei, Mit o Or-
     ksiazka-       Popiel-ksiazka-  kaczka-ksiazka-              Oprawa: miękka +         Ariadny, Wyprawa po złote runo.  feuszu i Eurydyce.
                                                   słuchowisko
     sluchowisko-na-    sluchowisko-na-  sluchowisko-na-      3 00          na CD
     CD/1037        CD/1038      CD/1036
                                    -75%         Objętość: 32 strony                                           https://ksiegar-
                                              Format: B5             https://ksie-                            nia-tuliszkow.pl/
                     WĘDRóWKI PO POLSCE      BAŚń O DWUNASTU MIESIĄCACh                garnia-tulisz-            https://ksie-          pl/p/Mity-grec-
                                                                                                   kie.-Kanon-lektur-
                                                                                   garnia-tulisz-
                                                                kow.pl/pl/p/
                     Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ:                                  Mity-grec-                              ilustrowana-
    https://ksiegar-         • Wielkopolska, Mazowsze,                5,90                       16,90     kow.pl/pl/p/    19,90              10,94
    nia-tuliszkow.pl/ https://ksiegarnia-                                         kie-dla-dzie-            Mity-grec-           lektura/2369
    pl/p/Wedrowki- tuliszkow.pl/pl/p/ Śląsk**                        3 90            ci/24572      10   90    kie/2269      13  90              4 90
    po-Polsce-z-           • Pomorze, Kaszuby, Pojezierza,  https://ksie-
    basnia-i-legenda- Wedrowki-po-Polsce- Podlasie*        garnia-tulisz-
    Wielkopolska%2C- z-basnia-i-legenda-              kow.pl/pl/p/     -34%                        -36%                -30%               -55%
    Mazowsze%2C-  Pomorze%2C-
    Slask/1183                            Basn-o-dwunastu-
            Kaszuby%2C- 18,90 Wydawca: IBIS        miesiacach/34403  Wydawca: IBIS                 Wydawca: IBIS           Wydawca: IBIS
            Pojezierza%2C-                                                                                      Wydawca: IBIS
                11
            Podlasie/1179 90  Oprawa: twarda                 Oprawa: miękka                 Oprawa: twarda          Oprawa: twarda          Oprawa: miękka
                      Objętość: 56 stron*, 64 strony**        Objętość: 16 stron               Objętość: 56 stron        Objętość: 140 stron       Objętość: 56 stron
               -37%
                      Format: A4–                   Format: A4-                  Format: A4–            Format: B5            Format: B5
  12                                                                                                                13
                                      www.ksiegarnia-tuliszkow.pl                  www.ksiegarnia-tuliszkow.pl
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19