Page 7 - demo ksiazki
P. 7

Test I


    Zadanie 11. (0–1)

   Ania rzuciła sześcienną kostką do gry, której siatka jest przedstawiona na rysunku 1, a Basia zakręciła bączkiem
   (rysunek 2).           2
                          3  4
      4  6  3  1
                         2    5
           5                1       Rysunek 1              Rysunek 2
   Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F – jeśli jest fałszywe.


    Uzyskanie liczby nieparzystej przez Anię jest bardziej prawdopodobne niż uzyskanie liczby niepa- P  F
    rzystej przez Basię.
    Obie dziewczynki mają takie same szanse na wylosowanie liczby podzielnej przez 4.         P  F
    Zadanie 12. (0–1)
   W trójkącie równoramiennym o obwodzie 26 cm jeden z boków ma długość 5 cm.

   Czy pozostałe boki tego trójkąta mogą mieć długości 5 cm i 16 cm? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uza-
   sadnienie spośród A, B albo C.

                  A. 5 + 5 + 16 = 26
    T   Tak,
            ponieważ   B. 5 + 5 < 16

    N   Nie,         C. 5 + 16 > 5   Brudnopis:

    8               TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka                                  TESTY ÓSMOKLASISTY - matematyka
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12