Page 2 - demo ksiazki
P. 2

KOD UCZNIA                        PESEL

              Egzamin ósmoklasisty                     Matematyka
                     Czas pracy: 100 minut


                 Liczba punktów do zdobycia: 30
     Instrukcja dla ucznia
     1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych stronach jest wydrukowanych 21 zadań.
     2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
     3. Na tej stronie wpisz swój kod i numer PESEL.
     4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
     5. Rozwiązania zadań zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
     6. Nie używaj korektora.
     7. W zadaniach zamkniętych poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.
     8. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznaczaj symbolem x. Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie
       otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
     9. Rozwiązania zadań otwartych zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach
       w arkuszu egzaminacyjnym.
     10. Jeśli się pomylisz, zapisując odpowiedź w zadaniu otwartym, pomyłkę przekreśl i napisz poprawną
       odpowiedź, np.
       nad niepoprawnym fragmentem
                        2
                  64 cm
       Pole kwadratu jest równe 100 cm .
                       2
       lub obok niego, np.
                       2
       Pole kwadratu jest równe 100 cm . 64 cm  2
     11. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.     Powodzenia!
   1   2   3   4   5   6   7