Page 1 - Demo_ksiazki
P. 1

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNO-CZYTELNICZEGO
                    „Wiosna z Księgarnią Tuliszków”


                      § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
           1.   Inicjatorem, pomysłodawcą, organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie
           jest Books spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Tuliszkowska 14d,
           Żychlin, 62-571 Stare Miasto, zwaną dalej Organizatorem.
           2.   Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu artystyczno-
           czytelniczego pod nazwą „Wiosna z Księgarnią Tuliszków ” (zwany dalej Konkursem).
           3.   Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
            3.1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument wraz z jego
        późniejszymi zmianami.
            3.2. Uczestniku - należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły podstawowe.
        Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli i szkół (klas uczniowskich i grup przedszkolnych),
        które reprezentowane są przez nauczycieli tych placówek upoważnionych do reprezentowania
        placówek na potrzeby Konkursu (zwanych dalej Opiekunami konkursu).
            3.3. Przedszkolu - należy przez to rozumieć placówki publiczne lub niepubliczne,
        znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujące się kształceniem
        i wychowaniem dzieci w ramach edukacji przedszkolnej, stanowiące część systemu oświaty
        w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które biorą udział
        w Konkursie, aktywizując uczniów i nauczycieli i mogą brać udział w Konkursie jedynie
        za pośrednictwem Opiekunów i na zasadach określonych w Regulaminie. Postanowienia
        niniejszego Regulaminu dotyczące Przedszkoli mają swoje zastosowanie również
        do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych).
            3.4. Szkole - należy przez to rozumieć placówki publiczne lub niepubliczne,
        znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujące się kształceniem
        i wychowaniem dzieci w ramach edukacji wczesnoszkolnej, stanowiące część systemu
        oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które biorą udział
        w Konkursie, aktywizując uczniów i nauczycieli i mogą brać udział w Konkursie jedynie
        za pośrednictwem Opiekunów i na zasadach określonych w Regulaminie.
            3.5. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową
        www.ksiegarnia-tuliszkow.pl przeznaczoną do informacji o konkursie
            3.6. Stronie firmowej Facebook – należy przez to rozumieć fanpage Księgarni
        Tuliszków znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/tuliszkow
            3.7. Wydarzeniu Konkursowym – należy przez to rozumieć wydarzenie Facebook
        stworzone na potrzeby niniejszego Konkursu dostępne pod nazwą „Wiosna z Księgarnią

        Tuliszków”.
            3.8. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz
        zawierający w szczególności dane szkoły takie jak: nazwa, adres, adres e-mail, imię
        i nazwisko dyrektora placówki, dane osoby uprawnionej do reprezentacji szkoły („Opiekun
        konkursu”), oświadczenia o akceptacji Regulaminu, prawach autorskich i wykorzystaniu
        nagród. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na Stronie Internetowej.
            3.9. Adresie e-mail organizatora – należy przez to rozumieć adres e-mail
        organizatora dedykowany dla konkursu: ksiegarnia@ksiegarnia-tuliszkow.pl


                            Strona 1 z 7
   1   2   3   4   5   6