Page 9 - Poradnik młodego ekologa
P. 9

Regulamin śmiecioludka
                                    1 1. Podziel swoje śmieci! Każdy ro-. 1. Podziel swoje śmieci! Każdy ro-
                                      dzaj odpadów wrzuć do innego po-
                                      dzaj odpadów wrzuć do innego po-
                                      jemnika!
                                      jemnika!
                                    2. Kupuj napoje w szklanych pojemnikach,
                                    2. Kupuj napoje w szklanych pojemnikach,
                                      a nie w puszkach!
                                      a nie w puszkach!
                                    3. Zużyte baterie oddawaj do punktów
                                    3. Zużyte baterie oddawaj do punktów
                                      w sklepach elektrycznych.
                                      w sklepach elektrycznych.
                                    4. Przeterminowane lekarstwa zwracaj do
                                    4. Przeterminowane lekarstwa zwracaj do
                                      apteki.
                                      apteki.
                                    5. Zlew to nie jest dobre miejsce dla resz-
                                    5. Zlew to nie jest dobre miejsce dla resz-
                                      tek farb, rozpuszczalników, lakierów! Wy-
                                      tek farb, rozpuszczalników, lakierów! Wy-
                                      lewanie do niego chemikaliów grozi zanie-
                                      lewanie do niego chemikaliów grozi zanie-
                                      czyszczeniem wody!
                                      czyszczeniem wody!
                                    6. Zanim wyrzucisz butelki i kartony, umyj
                                    6. Zanim wyrzucisz butelki i kartony, umyj
                                      je! Powinny być czyste!
                                      je! Powinny być czyste!
                                    7. Puszki zgnieć przed wyrzuceniem!
                                    7. Puszki zgnieć przed wyrzuceniem!
                                    8. 8. Nie tłucz szkła!Nie tłucz szkła!
                                    8. Nie tłucz szkła!                              Notesik śmiecioludka


                          Jednym ze sposobów ochrony œrodowiska na-

                        turalnego przed szkodliwymi odpadami jest po-

                        wtórne wykorzystanie cennych surowców. Dlatego

                        wa¿ne jest, byœmy odpowiednio segregowali œmieci!

                          Jak segregowaæ œmieci? To proste!

                            1. NIEBIESKI POJEMNIK - PAPIER - wrzucamy

                                           , czasopisma, kartonowe
                         do niego stare gazety
                         pude³ka, papier z opakowañ, ksi¹¿ki, zeszyty.

                            2. ¯Ó£TY POJEMNIK - PLASTIK - wrzucamy

                         do niego butelki po napojach, plastikowe na-

                         krêtki, torebki, reklamówki.

                            3. ZIELONY POJEMNIK - SZK£O - wrzuca-

                         my do niego butelki, szklane opakowania.

                            4. CZERWONY POJEMNIK - Z£OM - wrzu-

                         camy do niego kapsle, drobny z³om, aluminium.
 8                                  8 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14