Page 5 - Poradnik młodego ekologa
P. 5

1. Nie zostawiaj telewizora, kom-
                                        Regulamin ekoludka
                                        putera, laptopa, komórki w sta-
                                        nie czuwania, szczególnie nocą!
                                       2. Zgaś światło, kiedy nikogo nie
                                        ma w pokoju!
                                       3. Wymień stare żarówki na takie,
                                        które oszczędzają energię!
                                       4. Nie ustawiaj zamrażarki czy lo-
                                        dówki w ciepłych miejscach!                                     Notesik ekoludka
                                     Notesik ekoludka
                                     Notesik ekoludka
                                     Notesik ekoludka                                       Zu¿ycie energii elektrycznej
                                       Zu¿ycie energii elektrycznej
                                    mierzymy w kWh (kilowatogodzi-

                                    nach).

                                       D³ugoœæ pracy urz¹dzeñ

                                    elektrycznych (kuchenek, zmy-

                                    warek, komputerów) ma wp³yw

                                    na nasze rachunki za energiê.

                                       Oszczêdzaj¹c energiê elek-

                                    tryczn¹, dbamy o nasze œrodo-

                                    wisko naturalne, dlatego war-
                                    to znaæ sposoby na zmniejszenie

                                    zu¿ycia energii.


 4                                  4 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10