Page 9 - demo ksiazki
P. 9

Panorama Paryża


      Eiffla. Była najwyższą konstrukcją na  stów, a do jego rozsławienia przyczynił  We współczesnej zabudowie wyróż-
      świecie aż do 1930 r.         się film Amelia.            nia się dzielnica La Défense. Jej sercem
       W 1806 r. został wzniesiony Łuk  Najsłynniejszym paryskim kościo-  jest pomnik-budynek znany jako Gran-
      Triumfalny. Usytuowany jest na placu  łem jest gotycka katedra Notre Dame,  de Arche, symbolizujący idee ochrony
      Charles’a de Gaulle’a, gdzie łączy się ze  położona na wyspie Île de la Cité. Jej bu- praw człowieka i humanitaryzmu.
      sobą aż 12 ulic. Przy Łuku Triumfalnym  dowę rozpoczęto w 1163 r., a zakończo-
      zaczyna się najsłynniejsza paryska ale- no dopiero około 1345 r.       Ciekawostka
      ja, czyli Pola Elizejskie.        Muzeum d’Orsay, mieszczące się w bu-  W Paryżu jest ponad 30 mostów. Naj-
       Na najwyższym paryskim wzgórzu    dynku dawnego dworca kolejowego, jest  starszym z nich jest Pont Neuf wznie-
      Montmartre wznosi się bazylika Sa-   drugim co do ważności paryskim mu- siony na przełomie XVI i XVII w. Ka-
      cre Coeur, zbudowana w 1914 r. w sty- zeum. Prezentowane są w nim kolekcje  mień węgielny pod jego budowę położył
      lu romańsko-bizantyjskim. Sam Mont-  dzieł mistrzów impresjonizmu i postim- król Henryk III – wcześniej, gdy zasia-
      martre jest uznawany za dzielnicę arty- presjonizmu, takich jak Renoir, Gaugain  dał na polskim tronie, znany jako Hen-
                         czy van Gogh.             ryk Walezy.
      La Défense


      Francja — Paryż                                                    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14