Page 6 - demo ksiazki
P. 6

Polska — Warszawa      Europa, Polska, Warszawa                           czypospolitej. Podczas II wojny świato-

                               ierwsza wzmianka o War-  wej Warszawa została niemal doszczęt-
                               szawie pojawia się w źró- nie zniszczona. Po wojnie natychmiast
                               dłach pisanych z 1313 r.  przystąpiono do odbudowy miasta.
                               W 1413 r. miasto zosta- Po przystąpieniu Polski do Unii Euro-
                         P ło stolicą Księstwa Mazo-      pejskiej w 2004 r. w Warszawie nastą-
                         wieckiego.               pił boom budowlany i rozwojowy.
                          W 1526 r., po śmierci księcia Janusza III,
                         Mazowsze wraz z Warszawą przyłączono  Zwiedzanie
                         do Rzeczpospolitej. W 1569 r. sejm walny  Odbudowany Zamek Królewski jest
                         w Lublinie zadecydował, że będą się w niej  wierną rekonstrukcją oryginalnej baro-
                         odbywać elekcje królewskie. W 1596 r. sie- kowej budowli z przełomu XVII i XVIII w.
                         dziba dworu królewskiego została prze- Pomimo zniszczeń wojennych zachował
                         niesiona do Warszawy, chociaż formalnie  się bogaty wystrój sal. Od strony połu-
                         stolicą pozostawał Kraków.       dniowej do zamku przylega barokowy
                          Po III rozbiorze Polski, dokonanym  pałac Pod Blachą, a przed głównym wej-
                         w 1795 r., Warszawę wcielono do Prus.  ściem, na placu Zamkowym, wznosi się
                         Oswobodzona przez wojska Napoleona   kolumna Zygmunta z 1644 r.
                         w 1806 r., po kongresie wiedeńskim    Na Starym Mieście, w centrum Sta-
                         z 1815 r., została stolicą Królestwa Kon- rego Rynku otoczonego kamienicami
                         gresowego zależnego od Rosji.     z XVII w., stoi pomnik Syrenki – jeden
                          W trakcie I wojny światowej Warsza- z symboli stolicy. Do dnia dzisiejszego
                         wę okupowali Niemcy, a w listopadzie  zachował się Barbakan oraz średnio-
                         1918 r. miasto ogłoszono stolicą II Rze- wieczne mury okalające Starówkę.

                         Syrenka                           Zamek Królewski


   6                                                       Miasta
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11