Page 1 - demo ksiazki
P. 1

ELEMENTARZE, koMpENdiA

                        i REpETyToRiA

            dLA dZiEci i MłodZiEży


                                              Elementarze


                                              Elementarz matematyczny to książka dla dzieci rozpoczynających naukę mate-
                                              matyki. Publikacja w przystępny sposób prezentuje skomplikowane dla malu-
                                              chów zagadnienia. Książka zawiera kilkanaście działów, rozpoczynając od orienta-
                                              cji w przestrzeni, następnie dziecko poznaje cyfry i liczby, uczy się dodawać, odej-
                                              mować, mnożyć i dzielić.
                                              Elementarz ortograficzny to książka dla dzieci rozpoczynających naukę w szko-
                                              le podstawowej. Publikacja pomo-
                                              że uczniom w opanowaniu nie za-
                                              wsze łatwych zasad ortograficznych.
                                              W niniejszym elementarzu znajdu-
                                              ją się podstawowe zasady pisowni,
                                              obowiązujące w języku polskim. Po-
                                              nadto każdy rozdział zawiera zestaw
                                              dyktand oraz ćwiczeń, dzięki którym
                                              dzieci mają możliwość sprawdzenia
                                              swoich umiejętności z zakresu wie-
                                              dzy, zdobywanej na zajęciach z języ-
    Elementarz matematyczny   Elementarz ortograficzny               ka polskiego.
    ISBN: 978-83-66263-17-8   ISBN: 978-83-66263-54-3
    Cena: 21,90 zł ; Oprawa: TW Cena: 16,90 zł ; Oprawa: MK
    Cena: 16,90 zł ; Oprawa: MK Liczba stron: 120
                   Format: 10.6 x 27.0 cm

                                                  www.wydawnictwoibis.pl   www.facebook.com/IBISwydawnictwo/
   1   2   3   4   5   6