Page 6 - demo ksiazki
P. 6

MIĘŚNIE      Mięśnie połączone z kośćmi umożliwiają                        Triceps
     ruch ludzkiego ciała. Nazywane są mięś-
     niami szkieletowymi i jest ich ponad 600.
     Około połowa naszego ciała składa się

     właśnie z tego typu mięśni, które przy-
     czepiają się do kości za pomocą ścięgien.
     Mięśnie te zbudowane są ze specjalnych                 Biceps
     komórek, posiadających zdolność do wydłu-
     żania się i skracania pod kontrolą układu ner-
     wowego. Aby się skrócić, mięsień wykonuje ruch
     zwany skurczem; w tym czasie może się skrócić
     o blisko połowę swoich rozmiarów w stanie spoczyn-
     ku. Po zakończeniu fazy skurczu włókna mięśniowe
       powracają do pozycji spoczynkowej, uzyskując                Wiele części ciała
         jednocześnie swoją długość początkową. W na-             poruszanych jest
          szym organizmie znajdują się również inne              przez pary mięśni

           rodzaje mięśni, które nie pełnią funkcji             o przeciwnym dzia-
             związanych z ruchem, ale wykonują inne            łaniu. Kiedy jeden
                                            mięsień kurczy się,
              zasadnicze zadania, jak np. w przy-            drugi się rozluźnia.
                   padku serca.

                                    Komórki mięśniowe połączone są
                                   w grupy, zwane miofibrylami. Połą-
       Włókno                          czone ze sobą miofybryle tworzą

                                   włókno mięśniowe. Każdy mięsień
                                   składa się z wielu tego typu włókien.
                          Miofibryl
      Kiedy spojrzysz w lustro, zobaczysz jak        Mięśnie twarzy nazywane są mimicz-
     wiele min może zrobić twoja twarz. Wszyst-       nymi, ponieważ odpowiadają za mimikę.
     kie te zmiany zależą od pracy ponad trzy-        Niektórymi z nich poruszamy tysiące
     dziestu mięśni.                     razy dziennie.
   6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11