Page 2 - demo ksiazki
P. 2

MILIONY KOMÓREK     Nasze ciało zbudowane jest z milionów maleń-                7      6
     kich komórek. Te podstawowe jednostki, choć              3
     posiadają zbliżoną do siebie strukturę, mają
     różne kształty i wymiary, w zależności od za-                   2
    dania, jakie przyszło im pełnić w organizmie.              4      1
    Składają się z trzech głównych części:
    błony, cytoplazmy i jądra. Błona otacza

    komórkę, oddzielając ją od innych komó-
    rek, znajdujących się w pobliżu.                               5
                            Cytoplazma to ga-
                           laretowata substancją,        Części komórki:
                           znajdująca się we wnętrzu       1 - Jąderko
                           komórki. Jądro to ośrodek       2 - Jądro
                                              3 - Mitochondrium
                           decyzyjny komórki, w którym      4 - Aparat Golgiego
                           znajduje się DNA. W cyto-       5 - Rybosom
                           plazmie zanurzone są również     6 - Błona komórkowa
                           inne drobne organelle, jak      7 - Cytoplazma
                           na przykład mitochondria,
                           zdolne do uzyskiwania energii
                           z substancji odżywczych, ry-
                           bosomy, niezbędne w proce-
                           sie podziału komórki i aparat
                           Golgiego, w którym dochodzi
     Dzieląc się, komórka            do syntezy białek.
    tworzy dwie nowe iden-
    tyczne komórki. Umożli-
    wia nam to wzrost oraz
    wymianę uszkodzonych
    komórek.     Jaki masz kolor włosów? Jesteś wy-       Cechy dziedziczne twoi rodzice przekazali ci
    soki czy niski? Masz jasne czy ciemne     w momencie poczęcia. Możesz zauważyć, że twoje
    oczy? Są to twoje najbardziej charak-     cechy fizyczne przypominają cechy twojego taty
    terystyczne cechy dziedziczne.         lub twojej mamy.
   2
   1   2   3   4   5   6   7