Page 8 - demo ksiazki
P. 8

rzeźba: okres hellenistyczny: kompozycje
        złożone z kilku postaci, bardzo dynamicz-
        ne i sugestywne, np.
        • Grupa Laokoona prezentuje trojańskie-
         go kapłana, Apollina, według mitologii
         uduszonego wraz z synami.
        • Nike z Samotraki ukazuje boginię zwy-
         cięstwa ze skrzydłami, w luźnej powiewa- Grupa
         jącej na wietrze szacie.      Laokoona
        W Grecji budowano trzy rodzaje kolumn w trzech porządkach:
        • porządek dorycki – kolumna nie posiada bazy, głowica ma kształt okrągłej spłaszczonej
         poduszki, na której leży kwadratowa płyta. Tego rodzaju kolumny pojawiły się w Grecji już
         w VII w. p.n.e.;
        • porządek joński – kolumna ma podstawę z kilku pierścieni, głowica posiada dwa ślimako-
         we skręty, tzw. woluty, na których spoczywa kwadratowa płyta;
        • porządek koryncki – jej głowicę oplatają liście akantu, rzeźbione w kamieniu. Jest najpóźniejsza.

       Sztuka starożytnego Rzymu

        Zabytki architektury:
        • Rynek Rzymski – Forum Romanum, z ru-
         inami gmachów urzędowych, ratusza,
         mównicy;
        • Panteon – świątynia wszystkich bóstw;
        • Koloseum;
        • łuki triumfalne, pomniki na cześć zwy-
         cięskich bohaterów i wodzów, np. Łuk
         Tytusa w Rzymie;
        • system lekkich, wytrzymałych akweduk- Koloseum
         tów – wodociągów;
        • rzeźbiarstwo i malarstwo: portrety ce-
         sarzy i wodzów, np. Portret konny Mar-
         ka Aureliusza; portretowano żyjących
         Rzymian razem z podobiznami przod-
         ków, by uwydatnić pokoleniową więź
         i pochwalić się przeszłością; kompono-
         wano sceny zbiorowe, z tłumem posta-
         ci, np. relief okalający Kolumnę Trajana
         z figurą cesarza i tłumem postaci w róż-
         nych pozach.           Panteon
   10                        Kompendium licealisty. Język polski
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13