Page 5 - demo ksiazki
P. 5

Jacques-Louis David, Śmierć Sokratesa, 1787

      Szkoły filozoficzne
      a. stoicyzm (gr. stoa – zadaszona kolumnada,  zmysłowych i duchowych, skupianie się na
      miejsce do spacerów) – założycielem szkoły  tym, co w życiu dobre i piękne;
      był Zenon z Kition (IV-III w. p.n.e.); • odrzucanie strachu przed bóstwami, bo bo-
      • człowiek powinien zachować dystans wobec  gowie nie interesują się ludźmi;
       zdarzeń, których nie może unikać;  • Kiedy my jesteśmy, to śmierci nie ma, kiedy
      • najwięcej cierpienia przysparzają nam nie  ona jest, nie będzie nas;
       same wydarzenia, ale to, jak na nie reagujemy; • negowanie fizycznego cierpienia, bo skoro
      • obojętność mędrca wobec losu i mężne znosze- trwało długo, to można je było znieść;
       nie cierpień – trzeba zachować stoicki spokój; • Carpe diem! (Chwytaj dzień!).
      • równowaga duchowa daje wolność;   c. Cynizm (gr. kynikos – psi) – założycielem
      • racjonalna postawa jest najwyższą zaletą. szkoły był Diogenes z Synopy (413-323 p.n.e.)
      b. epikureizm – założycielem tej szkoły był  • wzorcem jest tułaczy żywot bezdomnego
      Epikur z wyspy Samos (IV-III w. p.n.e.) psa, który żebrze po ulicach;
      • Gościu, tutaj będzie ci dobrze, tutaj najwyż- • człowiek powinien dążyć do szczęścia, ale praw-
       szym dobrem jest przyjemność;     dziwą radość daje całkowite odwrócenie się od
      • w życiu należy dążyć do przyjemności i szczę- dóbr doczesnych i rozrzutnego trybu życia;
       ścia, co sprowadza się do braku cierpienia i bólu; • niczego nie mieć to nie lękać się straty.
      • zestrojenie zdrowego ciała i cnotliwego spo- d. Sceptycy (gr. scepticos – wątpiący)
       sobu życia, a także szukanie przyjemności  • trzeba uczyć się sztuki wątpienia, ponieważ
                          prawda jest niedostępna dla umysłu.

      Sztuka
      Sztuka pełniła w starożytności głównie funkcję estetyczną, co było związane przede wszystkim z na-
      stawieniem na zmysły i odczuwanie piękna.
       Najważniejszą jej rolą było tworzenie obrazu świata i człowieka w doskonałych, klasycznych pro-
      porcjach, co wykreowało kanon piękna; ważne było też wywołanie u odbiorcy – widza katharsis,
      oczyszczenia poprzez wydobycie emocji.
      • zasada mimesis – odwzorowania rzeczywistości takiej, jaką być powinna (a nie realiów).

      Starożytność                                   7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10