Page 3 - demo ksiazki
P. 3

Prądy/kierunki/pojęcia objaśniające epokę                   Źródła kultury europejskiej
            Biblia                  mitologia
       (tradycja żydowska i chrześcijańska)      (kultura grecko-rzymska)      Kulturę europejską (zamiennie: śródziemnomorską) tworzy przede wszystkim tradycja biblijna, ju-
      daistyczna, z której biorą początek dwie wielkie religie – chrześcijaństwo i islam. Tym, co odróżnia
      wspólnotę europejską od innych wspólnot jest również głębokie zakorzenienie w starożytnej kultu-
      rze Greków i Rzymian.

      Filozofia i jej czołowi przedstawiciele

      Filozofia (gr. philosophia – umiłowanie mądrości), uprawiana w starożytnej Grecji prawie 600
      lat p.n.e., dążyła do wytłumaczenia świata, udzielenia odpowiedzi na najważniejsze egzystencjal-
      ne pytania człowieka, nadania naszej rzeczywistości głębokiego sensu. Istniało wiele szkół i kierun-      ków filozoficznych, ale poważny przełom w filozofii dokonał się w złotym wieku kultury greckiej

      (V-IV w. p.n.e.), głównie dzięki Sokratesowi.
           metafizyka                estetyka
        nauka o pierwszych               nauka o pięknie
            zasadach
                     Działy

                     filozofii        etyka
                                 nauka o moralności
                                 człowieka


          psychologia                logika
      nauka o duszy (dziś nie              nauka o metodach
      wchodzi w skład filozofii             logicznego, prawidłowego
       i jest oddzielną nauką)             myślenia, interpretowania
                               rzeczywistości, wnioskowania
                               na podstawie argumentów

      Starożytność                                   5
   1   2   3   4   5   6   7   8