Page 10 - demo ksiazki
P. 10

• prologos – monolog lub dialog wprowadzający w akcję;
       • parodos – pierwsza wejściowa pieśń chóru;
       • epejsodiony – dialogi lub monologi stanowiące akcję;
       • stasimony – pieśni chóru;
       • exodos – ostatnia wyjściowa pieśń chóru.
                                   Maski greckie
       W tragedii greckiej ważną rolę odgrywał chór i jego przodownik zwany koryfeuszem. Koryfeusz toczył
       rozmowy z bohaterami tragedii, komentował akcję, pouczał i ostrzegał. Sam chór zaś miał zadanie pre-
       zentowania okoliczności istotnych dla przebiegu akcji, a nawet oceniania postępowania bohaterów.
         Niestety, tragedia zawsze kończyła się katastrofą, każde posunięcie bohatera nieświadomie go do
       niej zbliżało i nikt nie mógł temu zapobiec, gdyż nad losami bohaterów czuwało i sprawowało władzę
       Fatum. Ponadto istniał tzw. konflikt tragiczny.


        Konflikt tragiczny – istnienie dwóch równorzędnych i wysokich etycznie racji, spośród których
        nie można dokonać właściwego wyboru. Każdy wybór prowadzi bohatera do katastrofy.

       Widz, który wychodził z teatru, przeżywał oczyszczenie i umoralnienie, a więc tragedia powodowa-
       ła tzw. katharsis.

       Literatura


       Cechy literatury
       • mimesis – naśladowanie rzeczywistości, która ma w sposób prawdopodobny odzwierciedlać ży-
        cie bohatera (realistycznie, zgodnie z przyjętym zwyczajem);
       • decorum – czyli zasada czystości estetyk, odpowiedniości stylu względem gatunku i tematu; z tej
        zasady wynikają dalsze, bo np. sceny tragiczne nie mogły sąsiadować z komicznymi, tragedie mu-
        siały być utrzymane w jednolitej tonacji;
       • katharsis – oczyszczenie i umoralnienie, którego doznawali widzowie po obejrzeniu tragedii an-
        tycznej i po przeżyciu uczuć litości i trwogi;
       • proporcjonalne, przemyślane tworzenie dzieł, np. wyodrębnianie wstępu, rozwinięcia, zakończe-
        nia; w tragedii i komedii podział na części.


       Integralność wszystkich dziedzin sztuki antyku:
       • antropocentryzm – człowiek jest celem i ośrodkiem wszechświata;
       • umiłowanie życia i zdrowia;
       • dobro i piękno są jednością;
       • wiara w siłę ludzkiego rozumu prowadzącego do doskonałości (racjonalizm);
       • harmonijny, jasny, klarowny obraz świata;
       • uogólnianie obserwacji dotyczących świata i człowieka, nadawanie im sensu ponadczasowego.   12                        Kompendium licealisty. Język polski
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15