Page 9 - demo ksiazki
P. 9

rzeczowniki – nouns

            zAGAdnieniA GrAmAtyczne


               rzeczoWniki – nouns
      Rzeczowniki nazywają osoby, rzeczy, miejsca lub pojęcia abstrakcyjne.
      W języku angielskim dzielimy je na Countable nouns (rzeczowniki policzalne)

      i Uncountable nouns (rzeczowniki niepoliczalne).
    Rzeczowniki policzalne to rzeczowniki, które można policzyć bez użycia dodatkowych

    miar (np. sandwich – kanapka, book – książka, building – budynek, child – dziecko) i dlatego
    można utworzyć dla nich formy liczby mnogiej (two sandwiches – dwie kanapki, three
    books – trzy książki, several buildings – kilka budynków, two children – dwoje dzieci). O ich

    ilość zapytamy, używając pytania: How many…?
    Natomiast rzeczowniki niepoliczalne oznaczają rzeczy, których nie jesteśmy w stanie
    policzyć; zaliczają się do nich substancje (np. tea – herbata, copper – miedź, sand – piasek) oraz
    rzeczowniki abstrakcyjne (np. music – muzyka, happiness – szczęście, friendship – przyjaźń);
    nie występują one w liczbie mnogiej. O ich ilość zapytamy, używając pytania How much…?

    Tworzenie liczby mnogiej jest bardzo proste, wystarczy dodać -s do formy liczby
    pojedynczej, np. dog – dogs (pies – psy), book – books (książka – książki), table – tables  zaGadnienia Gramatyczne
    (stół – stoły).
    Do rzeczowników kończących się na -ch, -x, -s dodajemy -es, np. fox – foxes (lis – lisy),

    match – matches (zapałka – zapałki, mecz – mecze), natomiast te kończące się na -f lub -fe
    zmieniają w liczbie mnogiej końcówkę na -ves, np. leaf – leaves (liść – liście), knife – knives
    (nóż – noże).
    Jeśli -y występuje po spółgłosce, wówczas jego liczba mnoga wygląda tak: baby – babies
    (zamieniamy -y na -i oraz dodajemy -es). Jeśli występuje po samogłosce, traktujemy je jak ‚j’,

    (tak jest wymawiane) i liczbę mnogą tworzymy po prostu przez dodanie -s (toy – toys).
    Kolejną grupę stanowią rzeczowniki, które mają nieregularną formę liczby mnogiej, np.
    child – children (dziecko – dzieci), woman – women (kobieta – kobiety), man – men (mężczyzna –

    mężczyźni, człowiek – ludzie), mouse – mice (mysz – myszy), goose – geese (gęś – gęsi).
    Kilka rzeczowników nie posiada osobnej formy liczby mnogiej, np. sheep – sheep
    (owca – owce), deer – deer (jeleń – jelenie), series – series (seria – serie), species – species (gatu-
    nek – gatunki).


                                            9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14